News
Visit Mr Nguyen Ba Thanh

Together regret of Da Nang People for Nguyen Ba Thanh's Death, Hoa Thang Director from Ho Chi Minh City fly to Da Nang City to visit Nguyen Ba Thanh before bring to bury.

ềm thương tiết của nhân dân Đà Nẵng đối với cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh

Giám đốc công ty đã từ Tp.HCM bay ra Đà Nẵng để viến ông.

0903.760.787